نویسنده: علی‌اکبر شاه‌حسینی

۱ نتیجه

عنواننشان‌ها، مدال‌ها و یادبودهای ایران دوره پهلوی (1304 ـ 1357 ش)

نویسندهعلی‌اکبر شاه‌حسینی

ناشرپازینه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ124ـ180ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۱