نویسنده: علیرضا هاشمی‌نژاد

۲ نتیجه

عنوانسلطان قالی: دربارۀ محمد ارجمند کرمانی

نویسندهعلیرضا هاشمی‌نژاد

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ90ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواناز صفا تا شأن؛ مجموعه مقالات خوشنویسی

نویسندهعلیرضا هاشمی‌نژاد

ناشرمانوش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپکرمان

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ26ـ8280ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶