نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

۱ نتیجه

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸۰