نویسنده: عبدالله عروی

۱ نتیجه

عنوانمفهوم تاریخ: واژه‌ها و روش‌ها

نویسندهعبدالله عروی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ279ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۶