نویسنده: عبدالله ساجدی، هوشنگ خسروبیگی

۱ نتیجه

عنوانمشروعیت توأمان: طاهریان تا خوارزمشاهیان

نویسندهعبدالله ساجدی، هوشنگ خسروبیگی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ58ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۱