نویسنده: عبدالقادر قاراخان

۱ نتیجه

عنوانفضولی: محیط، زندگی و شخصیت؛ حیات اجتماعی میانرودان در قرن دهم هجری

نویسندهعبدالقادر قاراخان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ10ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۰