نویسنده: عبدالرضا ناصرمقدسی

۱ نتیجه

عنوانرستاخیز اسطوره: نگاهی به رابطۀ مغز و اسطوره در جهان پیچیدۀ جدید

نویسندهعبدالرضا ناصرمقدسی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ5ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰