نویسنده: عبدالرحیم ثابت

۱ نتیجه

عنوانادبیات ضد شکار: در نقد آهوکشی

نویسندهعبدالرحیم ثابت

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ17ـ7675ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶