نویسنده: عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی (طالب‌اف) با مقدمۀ ایرج افشار

۱ نتیجه

عنواننخبۀ سپهری

نویسندهعبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی (طالب‌اف) با مقدمۀ ایرج افشار

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ73ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۳