نویسنده: عبدالرحمن نجل رحیم

۱ نتیجه

عنوانزیستن در جهان دو پاره: مغزپژوهی در نقد زیست ـ جهان موجود

نویسندهعبدالرحمن نجل رحیم

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک3ـ536ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶