نویسنده: عبدالحسین آذرنگ

۶ نتیجه

عنوانشصت چهره از میان قاجاریان و معاصران

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ08ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۹

عنواننشر کتاب، و تمدن

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ523ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۲

عنواننشرکتاب در کشاکش با مانع‌ها و چالش‌ها

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ459ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۹

عنوانناگفته‌ها: خاطرات دکتر عنایت‌الله رضا در گفت‌وگو با: عبدالحسین آذرنگ، علی بهرامیان، صادق سجادی و علی همدانی

نویسندهعبدالحسین آذرنگ و دیگران

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک6ـ02ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۵

عنوانتاریخ شفاهی نشر ایران (ویرایش دوم)

نویسندهبه کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ149ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۲