نویسنده: عبدالباقی گولپینارلی

۱ نتیجه

عنوانمذهب‌ها و طریقت‌ها در ترکیه

نویسندهعبدالباقی گولپینارلی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک5ـ150ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰