نویسنده: عباس مخبر

۳ نتیجه

عنوانقهرمان در تاریخ و اسطوره (درس‌گفتارها)

نویسندهعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ553ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۲+۱۰

عنواناساطیر یونان: درس‌گفتارها

نویسندهعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ528ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰+۸

عنواناساطیر هند: درس‌گفتارها

نویسندهعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ543ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸+۶