نویسنده: عباس ادیب

۱ نتیجه

عنواناز مکتب‌خانه تا دانشگاه؛ شتاب دگرگونی‌های مردم اصفهان

نویسندهعباس ادیب

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ159ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۴