نویسنده: عباسقلی غفاری‌فرد

۲ نتیجه

عنواندیوان سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه (دو جلد؛ جلد اول: نخست‌وزیران؛ جلد دوم: صدور و مستوفیان)

نویسندهعباسقلی غفاری‌فرد

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک9ـ2143ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۰+۳۳۴

عنوانآن روی سکه؛ پژوهشی در تاریخ‌نگاری ایران

نویسندهعباسقلی غفاری‌فرد

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ259ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴