نویسنده: عباسعلی وفایی، یاسر دالوند

۲ نتیجه

عنوانشاعران حوزۀ ادبی عراق؛ به‌گزیده‌ای از اشعار جمال‌الدین عبدالرزاق، کمال‌الدین اسماعیل، ظهیر فاریابی و انوری ابیوردی

نویسندهعباسعلی وفایی، یاسر دالوند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ340ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۵

عنوانشاعران حوزۀ خراسان: به‌گزیده‌ای از اشعار عنصری، فرخی، منوچهری و مسعود سعد

نویسندهعباسعلی وفایی، یاسر دالوند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ310ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۸