نویسنده: عایشه درّانی

۱ نتیجه

عنواندیوان عایشه درّانی

نویسندهعایشه درّانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ75ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶