نویسنده: طاهره مهری مالفجانی

۱ نتیجه

عنواننقش نمادین حیوانات در کلیله و دمنه و مرزبان نامه

نویسندهطاهره مهری مالفجانی

ناشرره آورد مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ835528ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴