نویسنده: صالح طباطبایی

۱ نتیجه

عنوانتسلیم یا اسلام؟ مروری بر روایت‌های مورخان اسلامی از تسخیر قلمرو ساسانی

نویسندهصالح طباطبایی

ناشردانشگاه مفید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ26ـ6069ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۳