نویسنده: شیخ نوری باباعلی قره‌داغی

۱ نتیجه

عنوانشرح منظومۀ دُرّۀ عروضی معروف نودهی

نویسندهشیخ نوری باباعلی قره‌داغی

ناشرخزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ28ـ5858ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲