نویسنده: شیخ اشراق شهاب‌الدین یحیی سهروردی

۱ نتیجه

عنوانترجمه و متن حکمة الاشراق

نویسندهشیخ اشراق شهاب‌الدین یحیی سهروردی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ198ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶