نویسنده: شهزاد رحمتی

۱ نتیجه

عنوانشب تاریک روح؛ جایگاه و ارزش‌های گونۀ وحشت

نویسندهشهزاد رحمتی

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ87ـ8066ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۳