نویسنده: شمس‌الدین کاشانی

۱ نتیجه

عنوانشهنامۀ چنگیزی

نویسندهشمس‌الدین کاشانی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ21ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۶+۶۰۳