نویسنده: شرف‌الملک شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

۱ نتیجه

عنوانترجمه و متن کتاب الشفاء: بخش ریاضیات، فن سوم: جوامع علم موسیقی

نویسندهشرف‌الملک شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ180ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰+۲۵۹