نویسنده: شاپور بهیان

۱ نتیجه

عنوانچکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)

نویسندهشاپور بهیان

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ365ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴