نویسنده: شادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

۲ نتیجه

عنوانافعال معین در زبان فارسی؛ رویکرد دستوری‌شدگی

نویسندهشادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ49ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهشادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ9ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۱۹۱