نویسنده: سیروس علی‌نژاد

۳ نتیجه

عنواناز فرانکلین تا لاله‌زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی‌زاده

نویسندهسیروس علی‌نژاد

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ282ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواننامه‌های همایون صنعتی زاده به خواهرش

نویسندهبه کوشش گلی امامی با مقدمه‌ای از سیروس علی‌نژاد

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ518ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۹

عنوانپرویز نقیبی روزنامه‌نگار صاحب‌سبک: گزیدۀ مقالات نقیبی در (آیندگان)

نویسندهبه کوشش سیروس علی‌نژاد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ591ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۴