نویسنده: سیدنی آی. لاندو

۲ نتیجه

عنوانفرهنگ‌ها؛ فن و هنر فرهنگ‌نویسی: دفتر دوم: تعریف

نویسندهسیدنی آی. لاندو

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ706711ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴

عنوانفرهنگ‌ها: فن و هنر فرهنگ‌نویسی

نویسندهسیدنی آی. لاندو

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ4ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۶