نویسنده: سیدفرید قاسمی، یونس شکرخواه

۱ نتیجه

عنوانتاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینۀ مطبوعات جهان

نویسندهسیدفرید قاسمی، یونس شکرخواه

ناشرثانیه

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2ـ92634ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲