نویسنده: سیدعلی میرافضلی

۲ نتیجه

عنوانکتاب چهارخطی؛ کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

نویسندهسیدعلی میرافضلی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ877ـ373ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنوانجُنگ رباعی: بازیابی و تصحیح رباعیات کهن پارسی

نویسندهسیدعلی میرافضلی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ723ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۷۶+۱۷