نویسنده: سیدعلی طباطبایی ابراهیمی

۱ نتیجه

عنوانخانه‌خوانی: تجربۀ زندگی در خانه‌های دورۀ گذار معماری تهران

نویسندهسیدعلی طباطبایی ابراهیمی

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ26ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶