نویسنده: سیدرضا شاکری

۱ نتیجه

عنوانبوطیقا و سیاست: مجموعه مقالات

نویسندهسیدرضا شاکری

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپدشتستان

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ64ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲