نویسنده: سیدجعفر حمیدی

۱ نتیجه

عنوانفرهنگ واژه‌های بوشهری

نویسندهسیدجعفر حمیدی

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ09ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲