نویسنده: سپیده یگانه

۳ نتیجه

عنوانتاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

نویسندهسپیده یگانه

ناشرایده پردازان چکاد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ44ـ8158ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانغربت خیس دریا؛ زندگی و شعر محمدعلی بهمنی

نویسندهسپیده یگانه

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ45ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۷

عنوانغربت خیس دریا (زندگی و شعر محمدعلی بهمنی)

نویسندهسپیده یگانه

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ45ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶