نویسنده: سوزان شوارتز

۱ نتیجه

عنوانراسا: زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هندو

نویسندهسوزان شوارتز

ناشرپرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ95979ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴