نویسنده: سوزان باسنت ـ هریش تریودی ـ ماریا تیما کزکو ـ تجاسوینی نیرانجانا

۱ نتیجه

عنوانترجمه و دیدگاه‌های پسا ـ استعماری

نویسندهسوزان باسنت ـ هریش تریودی ـ ماریا تیما کزکو ـ تجاسوینی نیرانجانا

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ919ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۴