نویسنده: سعید کمالی دهقان

۱ نتیجه

عنواندوازده به علاوۀ یک: گفتگو با ماریو بارگاس یوسا و دیگران

نویسندهسعید کمالی دهقان

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ242ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸