نویسنده: سعید واعظ

۳ نتیجه

عنوانگوهر پایدار؛ ادب در حماسه حبیب بن اوس طائی معروف به ابوتمام

نویسندهسعید واعظ

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ10ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنواندر برف پیری؛ مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک0ـ060ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانیاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک8ـ961ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۵