نویسنده: سعید هنرمند

۲ نتیجه

عنوانمیخائیل باختین: سه نظریۀ گفتگوگرایی، ژانرها و بوطیقای رمان

نویسندهسعید هنرمند

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ0ـ94829ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانادبیات از دریچۀ نظریه: آثار ادبی از دید فوکو، دریدا، تودورف و ...

نویسندهسعید هنرمند

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ5ـ97633ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۵