نویسنده: سعید خاوری نژاد

۱ نتیجه

عنوانهنر و القای ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی

نویسندهسعید خاوری نژاد

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ21ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸