نویسنده: سجاد دهقان‌زاده، سیمین یاری

۱ نتیجه

عنوانپژوهشی پیرامون نظام دینی و اخلاقی در مهابهاراتا

نویسندهسجاد دهقان‌زاده، سیمین یاری

ناشرجوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ8ـ98591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۰