نویسنده: ساتنام فارست مندوزا با مقدمۀ پردس اکتور شروو

۱ نتیجه

عنوانجادوگران، بدکاره‌گران، و ساحران: انگارۀ دیو در ایران باستان

نویسندهساتنام فارست مندوزا با مقدمۀ پردس اکتور شروو

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک8ـ62ـ8284ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴