نویسنده: زهره روحی

۴ نتیجه

عنوانتاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران عصر جدید

نویسندهزهره روحی

ناشرانسان شناسی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ090ـ978ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۵

عنوانتن‌بارگی در عصر صفویه

نویسندهزهره روحی

ناشرانسان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ0ـ95526ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۵

عنوانکودک‌وارگی ادبیات؛ تجربه چند آزمون

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ60ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانادبیات روس به روایتی دیگر

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ78ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲