نویسنده: ری بردبری

۱ نتیجه

عنوانفارنهایت 451

نویسندهری بردبری

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 9_037_117_600_978

تعداد صفحات۱۹۱