نویسنده: ریچارد هوانسیان

۱ نتیجه

عنوانتاریخ جمهوری ارمنستان (دو جلد)

نویسندهریچارد هوانسیان

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ45ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۴+۷۸۰