نویسنده: رضا مهرآفرین

۲ نتیجه

عنواندین هخامنشیان

نویسندهرضا مهرآفرین

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ12ـ9253ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۶۲

عنوان خوانشی نو از چند نقش‌برجستۀ ساسانی

نویسندهایمان خسروی، سیدرسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ7ـ97183ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۵