نویسنده: رضا ماحوزی

۱ نتیجه

عنواناحیاگر حکمت: نگاهی به زمانه، زندگی و آثار فارابی

نویسندهرضا ماحوزی

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ141ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲