نویسنده: رضا داوری اردکانی

۲ نتیجه

عنوانبلای بی تاریخی و جهان بی‌آینده

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ63ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۱

عنوان گسست تاریخی و شرق‌شناسی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ93ـ6682ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۵