نویسنده: رشید داودی زیرنظر سیدحسن خمینی

۱ نتیجه

عنواننسیء و کبیسه: پژوهشی در بازشناسی نسیء و ماه‌های حرام در گاه‌شماری‌ها و تفاسیر (دو جلد)

نویسندهرشید داودی زیرنظر سیدحسن خمینی

ناشر اطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک1ـ175ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات-