نویسنده: رسول نظرزاده

۲ نتیجه

عنوانزنان نمایشنامه‌نویس (نسل اول و دوم)

نویسندهرسول نظرزاده

ناشرافراز

تاریخ چاپ۳۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۹۹

شابک3ـ440ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸۰

عنوانروند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران (از 1289 تا 1357)

نویسندهرسول نظرزاده

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ155ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۲